Obchodní podmínky

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi Opus musicum, o.p.s. co by prodávajícím a kupujícím při prodeji knih a časopisů (dále vše jako „zboží“) a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 2. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami Opus musicum o.p.s., tyto bere na vědomí a souhlasí s nimi.

 3. Prodávajícím je Opus musicum, o.p.s. se sídlem Krkoškova 45a, 613 00 Brno, IČO: 44992149, společnost zapsána v rejstříku o.p.s. vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 66. Kupujícím je osoba, která si objedná u prodávajícího zboží.

 4. Prodávající není plátcem DPH, ceny zboží uvedené na http://www.opusmusicum.cz jsou bez DPH.

 5. Cena zboží uvedená na http://www.opusmusicum.cz je uvedena bez poplatku za poštovné a balné.

 6. Objednání zboží je prováděno prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na webovém rozhraní obchodu. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 7. Po vyřízení objednávky převzetím zboží kupujícím bude kupujícímu vystaven daňový doklad. Knihkupcům poskytujeme obvyklý rabat.

 8. Doručení zboží v České republice

  Prodávající zašle objednané zboží kupujícímu po řádné úhradě kupní ceny dle ceníku prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiného subjektu pro přepravu zásilek. Možný je také osobní odběr v sídle Opus musicum, o.p.s. Při potvrzení objednávky může kupující zvolit jeden z následujících tří způsobů platby:

  1. platba převodem

   Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu na účet prodávajícího č. 6990730287/0100 (Komerční banka, a.s.), jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky, jako konstantní symbol 0008. Ustanovení § 2119 OZ se nepoužije.

   Prodávající se zavazuje odeslat objednané zboží kupujícímu prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiného subjektu pro přepravu zásilek nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.

  2. hotově (pouze při osobním odběru)

  3. online prostřednictvím platební brány GoPay (platba předem)

   Prodávající se zavazuje odeslat objednané zboží kupujícímu prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiného subjektu pro přepravu zásilek nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy je řádně připsána platba za zboží.

   Kupující je při online platbě přesměrován na stránky GoPay přes zabezpečené rozhraní. Citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

   • platební/kreditní kartou

   • z účtu u Raiffeisen banky – ePlatby

   • z účtu u České spořitelny – Platba 24

   • z účtu u mBanky – mPeníze

   • z účtu u Komerční banky – Moje Platba

   • pomocí služby Gopay peněženka

 9. Doručení objednávek do zahraničí

  Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu včetně poštovného dle ceníku na účet prodávajícího: IBAN: CZ1801000000006990730287

  SWIFT: KOMBCZPPXXX (Komerční banka). Kupující je povinen uhradit všechny bankovní poplatky (způsob OUR). Jako důvod platby uvede kupující číslo své objednávky. Prodávající se zavazuje odeslat objednané zboží kupujícímu poštou nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy bude platba dle ceníku včetně poštovného na účet připsána.

 10. Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu neprodleně informovat kupujícího, pokud nemůže objednávku vyřídit.

 11. Informaci o ochraně osobních údajů

  • Prodávající tímto konstatuje, že v rámci uzavíraného smluvního vztahu vystupuje jako správce osobních údajů a kupující jako subjekt údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

  • Prodávající dále informuje kupujícího, že z důvodu vyřízení objednávek uživatele a řádného dodání zboží kupujícímu zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt. Předmětné osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány výhradně za účelem zaslání objednaného zboží a provedení platby na základě právního titulu plnění smlouvy. Totožné osobní údaje jsou zpracovávány též za účelem zasílání obchodních sdělení na základě právního titulu oprávněného zájmu. Zpracovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se zásadami čl. 5 GDPR.

  • Prodávající nabízí v rámci svých www stránek možnost registrace kupujících za účelem odpovídající oprávněnému zájmu správce osobních údajů. Pro případ registrace zpracovatel zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: uživatelské jméno, e-mailová adresa. Zpracovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se zásadami čl. 5 GDPR.

 12. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 13. Předplatitelé tištěného časopisu Opus musicum mají slevu 20% na knihy z nakladatelství Opus musicum.

 14. Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodání novin, periodik a časopisů. Jinak má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na adresu provozovny prodávajícího Opus musicum, o.p.s. se sídlem Krkoškova 45a, 613 00 Brno 13. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

  • se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu,

  • vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 15. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 16. Právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy

  • skutečnost, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena na straně dodavatele zboží.

  • není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo doručovací či emailová adresa, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily apod.).


 

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.