Opus musicum 4/2014

Autor obálky: 
Petr Veselý
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

téma mecenátu, podpory umění a vztahu umělců k reprezentantům politické
moci provází hudbu v celé její historii. V jejím průběhu lze sledovat,
jak proměnlivý může tento vztah být nejen v  jednotlivých prostředích
a  vrstvách společnosti (měšťanské, šlechtické, církevní, panovnické),
ale především u  konkrétních jednotlivců. Jejich podpora umění nemusí
přitom vždy být pouze hmotného rázu. Naopak! A  zkušenosti ukazují,
že tato kulturní investice není často pouze jednostranná, ale vzájemná.
V minulém čísle časopisu Opus musicum představil Petr Koukal dílčí životní
etapy Karla Ditterse z Dittersdorfu. Jánský vrch a kapela biskupa
Schaff gotsche, jako jedno z jeho působišť, představují významnou životní
kapitolu i  v  osudech dnes téměř zapomenutého hudebníka a  skladatele
Franze Götze. Sledování jeho životní pouti nastoluje otázku, do  jaké
míry může být vztah mezi umělcem a  jeho zaměstnavatelem inspirač-
ní, nebo naopak limitující. Poněkud jinou rovinu má druhá ze studií.
Poznatky o hudebních stycích a zájmech u Masaryků doplňují rozsáhlé
kulturní milieu, ve  kterém se jednotliví členové rodiny našeho prvního
československého prezidenta pohybovali. Hudba není v  tomto kontextu
vnímána jen jako umění, ale také jako prostředek národního uvědomění
a  poznání vlastní kulturní identity. Tehdejší bezprostřední refl exe soudobého
hudebního umění odhaluje mnohé limity současné společnosti.
O směrech současné opery (nebo hudebního divadla?) vypovídá zpráva
z festivalu Dnů nové opery v Ostravě, kterou přinášíme v rubrice událostí
společně s informacemi o dalších letních hudebních festivalech. Za pozornost
jistě stojí i nově objevená freska v Místodržitelském paláci v Brně,
o které informuje kurátor Moravské galerie, Petr Tomášek.

Přejeme Vám příjemné počtení.
Tereza Berdychová

OBSAH

Studie

Hudba v Masarykově rodině • Kateřina Maýrová (str. 6)

Franz Götz: Hudebník a skladatel 2. poloviny 18. století
a jeho kompoziční odkaz v oblasti chrámové hudby • Veronika Uhlířová (str. 39)

Události

NODO 2014: Meze hudebního divadla, opery a řeči • Jonáš Kucharský (str. 56)

Janáčkiana 2014 po dvaatřicáté • Karel Dichtl (str. 62)

Concentus Moraviae vsadil na osobnosti a lákavou dramaturgii • Karla Hofmannová (str. 67)

Liščí svět poprvé ve Vídeňské státní opeře • Vladimír Čech (str. 75)

Stopy minulosti, která měla být zapomenuta • Petr Tomášek (str. 80)

Rozhovor

Při vzniku opery jsou důležití všichni.
Rozhovor s ředitelem Opera Europa Nicholasem Paynem • Patricie Částková (str. 82)

Recenze

Sylvia Georgieva: Barokní afektová teorie • Ivo Bartoš (str. 88)

Robert G. Rawson: Bohemian Baroque.
Czech Musical Culture and Style, 1600–1750 • Jana Slimáčková-Michálková (str. 92)

Gustav Mahler – Dvě CD s brněnským fi lharmonickým sborem • Vladimír Čech (str. 94)

Infoservis (str. 98)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.