Opus musicum 5/2015

Autor obálky: 
Zdeněk Sýkora
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

v duchu barev podzimu vám přinášíme pestré čtení o hudebních dílech,
z  nichž některá díky trpělivé práci hudebních historiků teprve objevujeme,
případně rekonstruujeme na základě dochovaných pramenů, jiná
potom zaznívají opakovaně a  nejsou už pro posluchače žádnou novinkou.
Při rekonstrukci děl starších stylových období vyvstává problém, co
zachovat či vypustit, když dnešní posluchač již nezná dobové kontexty
– historické, politické, společenské. Nad uváděním barokních skladeb
v současnosti se zamýšlí hned dvě rozsáhlejší recenze – Olomoucké barokní
slavnosti nám přiblížila Gabriela Všetičková, novodobou premié-
ru Fuxovy opery Costanza e Fortezza zhodnotila Irena Veselá. Recenze
obsahují i  polemiku s  režijním uchopením hudebnědramatických děl.
Pohled recenzenta-muzikologa můžete porovnat s  pohledem režiséra
a  dirigenta Marko Ivanoviće, s  nímž připravila inspirativní rozhovor
Patricie Částková. Ukazuje se, že barokní opera a  operní díla tvůrců
20. a 21. století mají možná více společného, než by se mohlo na první
pohled zdát. Klasicko-romantický patos (často přehnaný) je fenoménem,
který k opeře po mnoho desetiletí neodmyslitelně patřil a charakterizoval
ji, dnes je ale možná právě tím, co potenciálního operního diváka odrazuje
od  návštěvy divadla. Proto si při četbě předposledního letošního
čísla Opus musicum možná uvědomíte, jak velkou zodpovědnost na sebe
berou inscenátoři při tvorbě nových inscenací. Některé jejich nevšední
pokusy budou bezpochyby opakovaně terčem kritiky, ovšem jistě je lepší
variantou několik dobrých pokusů mezi horšími, než rutinérství a zcela
očekávatelné postupy bez jakékoliv osobní tvůrčí zainteresovanosti. Slovy
Marka Ivanoviće: „Ne, opera opravdu není mrtvá!“ A dokud žijí hudební
díla a probíhá jejich recepce, má tu své nezastupitelné místo i hudební
publicistika. Proto zůstaňte našimi čtenáři!

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Anagilda a Alessandro in Persia v Jaroměřicích. K provozovací praxi na jaroměřické zámecké scéně v 1. polovině 18. století – IV. díl • Jana Perutková (str. 6)

Zapomenutá perla? Recepce Dvořákovy Armidy v letech 1925–2012 • Veronika Vejvodová (str. 18)

Juliette Arányi. An admirable Mozart player • Anna Šerých (str. 36)

Háčkové harfy z pozůstalosti Marie Zunové-Skalské ve sbírce Českého muzea hudby • Daniela Kotašová (str. 50)

Události

Olomoucké barokní slavnosti 2015. Do třetice všeho dobréh a šestkrát jinak • Gabriela Všetičková (str. 72)

Brněnský varhanní festival 2015. Cesty varhan po stopách století • Judita Kučerová (str. 83)

Costanza e Fortezza L. P. 2015. „Korunovační“ opera holdující první republice • Irena Veselá (str. 89)

Ostravské dny nové hudby 2015 • Jonáš Kucharský (str. 97)

V rytmu charlestonu • Andrea Březinová (str. 104)

Rozhovor

„Ne, opera opravdu není mrtvá!“ Rozhovor s Marko Ivanovićem • Patricie Částková (str. 106)

Recenze

Nigel Simeone – John Tyrrell (eds.): Charles Mackerras • Jindřiška Bártová (str. 113)

Libuše Janáčková: Leoš Janáček a Lidové noviny • Jan Špaček (str. 116)

Infoservis (str. 118)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.